AIAMAAILM.EE müügitingimused

Kauba ettetellimisel ei pea kohe tasuma. Arve-tellimuse kinnitus saadetakse automaatselt peale tellimist Teie meilile. Selle alusel ei pea tasuma, aga võib. (Ettemaksjatele oleme püüdnud ikka väikese kingituse saata) Kui kaup on komplekteeritud saadame arve, peale mille tesumist saadame kauba teele. Kui olete teinud mitu tellimust, arvestatakse need kokku, ühe saatekuluga. 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna AIAMAAILM.EE
omanik Aiamaailm OÜ vahel AIAMAAILM.EE vahendusel toodete
ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AIAMAAILM.EE vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Aiamaailm OÜ on õigustatud AIAMAAILM.EE arengust tulenevalt ning AIAMAAILM.EE parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.aiamaailm.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.aiamaailm.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Aiamaailm OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad on paki ja/või asja tükihinnad ning on kehtivad sellisena nagu keskkonnas AIAMAAILM.EE need välja on pandud tellimuse kinnitamise hetkel.

2.2. Kõik hinnad, mis on mõeldud jaekliendile, sisaldavad käibemaksu 20% ja kõik hinnad, mis on mõeldud registreeritud hulgikliendile ei sisalda käibemaksu.
2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis on jaekliendile tavatellimuse puhul 2,75 EUR, millele lisandub käibemaks (kokku 3,30) ja hulgikliendile vastavalt kokkuleppele. 

 

3 Tellimus

3.1. Teie tellimus luuakse hetkel, kui olete klikkinud nupule „Lisa tellimusse".

3.2. Tellimuses olevate toodete arvu võite muuta ainsas muudetavas lahtris „kogus". Tellimuse
vormistamiseks määrake Tarneaadress ja Makseviis, vajutage Edasi ning lõpuks „saadan
tellimuse".
3.3. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle
informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta
kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse kinnitamisest vajutades KINNITAN TELLIMUSE nupule.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest tasumine toimub Aiamaailm OÜ poolt esitatava arve alusel, mis saadetakse teele koos tellitud kaubaga või eelnevalt meili teel. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduv summa vastab Teie tellimuses sisalduvale soovile. Kuna lao seis ei pruugi vastata e-poe keskuses alati 100% reaalsusele, siis lõplik arvesumma selgub tellimuse komplekteerimise käigus. (Mõned tooted võivad olla otsa lõppenud ja need jäetakse komplekteerimisel välja või asendatakse kokkuleppel kliendiga mõnede teiste toodetega)
4.2 Toodete eest saate tasuda esitatava arve alusel.

 

5 Kohale toimetamine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.4 toimetatakse tooted Teile kohale

Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud kohaletoimetamise aadressile.
5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on
ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik,
ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille
eest Aiamaailm OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel
teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 1 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest
vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote
kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi
toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning
Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja
arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Aiamaailm OÜ ja transpordifirma ei vastuta
toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või
arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või
ebaõigsusest.
 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus

tühistada, saates Aiamaailm OÜ elektronposti aadressile info@aiamaailm.ee
vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades
Aiamaailm OÜ kontakttelefonil 55517070.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil vastavalt võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 56 lõige (1)
õigust lepingust taganeda ning kaup 14 päeva jooksul tagastada. Kauba puhul algab tähtaeg päevast,
mil asi, samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimene osa asjadest, on jõudnud kliendini
ning on täidetud VÕS §-s 55 sätestatud kohustused. Teenuse puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimise
päevast, kui on VÕS §-s 55 sätestatud kohustused.
Juhul, kui soovite tooted Aiamaailm OÜ'le tagastada, saatke e-posti aadressile
info@aiamaailm.ee vastavasisuline teade koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning
aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Aiamaailm OÜ
kontakttelefonil 55517070. Ostust taganemisel peab asja tagastamisega seotud kulud tasuma tarbija
kuni 6,39 Euro ulatuses.
6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise
korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos
transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates
tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste
punktis 6.4. sätestatud juhtudel.
6.4. Kui tagastatav toode on riknenud, pakend vigastatud, kõlblik kuni või parim enne tähataeg
ületatud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Aiamaailm
OÜ'st ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Aiamaailm OÜ'
õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele
kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Aiamaailm OÜ Teile tasaarvestamise
avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus
tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse
vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks
Teie ja Aiamaailm OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt
põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus
ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Aiamaailm OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis

ilmnevad 2 nädala jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. Aiamaailm OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade
hiljemalt 1 nädala jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse
avastamisest Aiamaailm OÜ elektronposti aadressile info@aiamaailm.ee või helistage
Aiamaailm OÜ kontakttelefonil 55517070. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta
järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist
nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele
mittevastav toode Aiamaailm OÜ kulul.
Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos
transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates
tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Aiamaailm OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Aiamaailm OÜ
ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis
kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Aiamaailm OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote
kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud
asjaolust, mida Aiamaailm OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Aiamaailm OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki AIAMAAILM.EE külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Aiamaailm OÜ ei avalda temale teatavaks

saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete
kustutamist AIAMAAILM.EE andmebaasist.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
9.3. Teie ja Aiamaailm OÜ vahel seoses AIAMAAILM.EE vahendusel toodete tellimise ja
ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on
Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste
lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

1. Märts 2012